Các nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy cầm nắm rõ


Theo quy định tại Điều 4 Luật phòng cháy và chữa cháy 2001 có xác định nguyên tắc trong việc phòng cháy và chữa cháy như sau:

Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy

  1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.
  2. Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.
  3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.
  4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Nguyen Tac Phong Chay Chua Chay

Trách nhiệm của từng cá nhân và tập thể trong công tác PCCC

Sau khi hiểu rõ về các nguyên tắc quản lý Phòng cháy Chữa cháy, cá nhân và tập thể đều có trách nhiệm quan trọng trong việc duy trì hệ thống An toàn Phòng cháy Chữa cháy.

  1. Tuân thủ các nội quy, quy định về an toàn PCCC

Cần tuân thủ mọi quy định, nội quy và điều kiện an toàn liên quan đến Phòng cháy Chữa cháy, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật.

  1. Tích cực kiểm tra và khắc phục sự cố an toàn PCCC

Chủ động kiểm tra và đảm bảo an toàn về Phòng cháy Chữa cháy, đồng thời đôn đốc người thực hiện quy định và nội quy. Kịp thời khắc phục mọi thiếu sót và vi phạm an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

  1. Trang bị các thiết bị PCCC cần thiết

Quan trọng là đầu tư vào các phương tiện Phòng cháy Chữa cháy và chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy. Khi phát hiện cháy, hãy báo ngay cho các đội chữa cháy và hỗ trợ hậu quả vụ cháy.

  1. Kết hợp chặt chẽ cùng cộng đồng

Phối hợp chặt chẽ với cá nhân, cơ quan và tổ chức xung quanh để đảm bảo an toàn trong Phòng cháy Chữa cháy. Tránh mọi hành động có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng và kích thích tinh thần đồng lòng trong bảo vệ an sinh.